Må alla varelser vara lyckliga och fridsamma!

Buddha

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS) är ett paraplyorgan för buddhistiska samfund ur alla traditioner verksamma i Sverige. Vårt syfte är att samverka för buddhismens väl i Sverige och att sam­arbeta runt gemensamma projekt.

Samarbetsrådet är ett serviceorgan utan styrande funktion där varje medlemssamfund behåller sin egen särart och självständiga verk­samhet.

För sammanfattande beskrivning om SBS i PDF-format - klicka på denna länk

På denna sida finner du information om våra gemensamma projekt, länkar till medlemsorganisationerna och andra intressanta allmänna buddhistiska länkar.


Buddhistisk andlig vård och krisberedskap

Gå till sidan med information om SBS arbete med den buddhistiska andliga vården och krisberedskapen

Buddhistisk andlig vård och krisberedskap


Nyheter

Här kan du läsa om de senaste nyheterna och programmen anordnade av SBS:


- Informationsfolder om den buddhistiska andliga vården i Sverige har kommit ut, 9 december 2016

- Uttalande från Sveriges Interreligiösa Råd för religions- och trosfriheten i samband med FN-dagen, 24 oktober 2016

- Fortsätt att våga Vägra Hata! Debattartikel i Göteborgs Posten,2 december 2015

- Uttalande om flyktingsituationen - Sveriges Interreligiösa Råd den 25 oktober 2015

- Flyktingkris. Akut upprop till alla buddhister! Våra insatser behövs nu! - 6 oktober 2015

- Femarsjubileum Stupan - Inbjudan till minnesdag vid det buddhistiska gravkvarteret på Strandkyrkogården 30 augusti 2015

-Delegater från SBS deltog och höll tal på UN Vesak i Bangkok, Thailand, 27 till 30 maj 2015


Vägra hata!

Nyhetsarkiv

- Nyhetsarkiv

SBS organisation

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd består av ett råd som möts minst en gång per år för ett årsmöte. I rådet ingår en representant ur varje medlemsförening. Rådet väljer en styrelse, som driver det löpande arbetet under året.

Styrelsen består under 2016 av:
Trudy Fredriksson, ordförande (Samfundet för tibetansk buddhism, Karme Tenpe Gyaltsen)
Bhante Dhammaratana Nayaka Maha Thera, vice ordförande (Buddhistiska Viiharaföreningen/Stockholm Buddhist Vihara)
Eva Abrahmsén, kassör (Sakya Changchub Chöling)
Ekaterina (Katja) Panova, sekreterare, (Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg)
Phra Ben Athaphong Molen, ledamot (Wat Pah Sokjai-templet)
Daniel Trung Pham, ledamot (Vietnamesiska Kultur& Buddhistföreningen, Chua Phat Quang templet)

Rådet har också representanter i Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) och i Regeringens råd för kontakt med trossamfunden.

Ansökan om medlemskap i SBS
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd vill gärna att fler buddhistiska föreningar/samfund blir medlemmar. Om er organisation skulle vara intresserad av detta, läs då SBS stadgar och ladda ned ansökningshandligar.
Till stadgar
Till ansökningshandlingar


SBS Verksamhet

Verksamheten har under senare år utvecklats och växt till att omfatta allt fler områden. De två största områden för SBS idag är buddhistisk andlig vård och krisberedskap.

Två buddhistiska koordinatörer för andlig vård och krisberedskap arbetar med start från januari 2013 med att vara kontaktlänk mellan sjukhusen, myndigheter och buddhistiska organisationer i hela Sverige. Koordinatörerna anordnar också utbildningar för buddhistiska andliga ledare och kontaktpersoner i samarbete med SST (Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund) och planerar att ha utbildningstillfällen även för sjukhuspersonal. Koordinatörerna deltar i möten, fortbildningar och seminarier, som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) anordnar inom krisberedskap. Arbetet med andlig vård och krisberedskap går in i varandra, eftersom andlig vård är en viktig del av att ta hand om människa i kris.

Ni kan läsa mer om buddhistisk andlig vård och krisberedskap på en egen sida:


Buddhistisk andlig vård och krisberedskap


SBS informerar vidare sina medlemsorganisationer om när det är dags att söka statsbidrag och etableringsbidrag, ansvarar för att dessa bidrag blir rättvist fördelade och hjälper SBS medlemsorganisationer med information om hur de skall upprätta medlemsregister enligt de krav som staten presenterat.

En annan viktig fråga, som SBS är engagerad i och stödjer är Vägra Hata! kampanjen, där SBS tillsammans med andra religioner i Sverige agerar gemensamt mot hat och våldsbrott och för fred och harmoni i samhället.


Du kan läsa mer om Vägra Hata! Kampanjen genom att klicka här


Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd är medlem i Europeiska Buddhistiska Unionen (EBU). Medlemsorganisationernas gemensamma engagemang i EBU bidrar till att göra buddhisternas röst hörd på EU-nivå och EBU representanter kan föra dialog med andra institutioner och organisationer i Europa om frågor som är viktiga och gemensamma för buddhister i Europa. Samtidigt utbyter de deltagande organisationerna sina erfarenheter och stödjer varandra vad gäller idéer och samhällsengagemang med utgång i buddhistiska värden. EBU grundades 1975 och har idag närmare 50 medlemsorganisationer från 16 europeiska länder.


EBU

EBU logotyp.


Klicka här för länk till European Buddhist Unions hemsida


SBS samordnar även andra projekt, som är viktiga för buddhisterna och som också är ett sätt att träffas och känna gemenskap. Det kan handla om t ex gemensamt Vesakfirande, den största buddhistiska högtiden som firar Buddhas födelse, upplysning och parinirvana.

I augusti 2015 firar SBS femårsjubileum för Stupan, som är ett buddhistiskt monument. Stupan finns idag placerad i anslutning till det buddhistiska gravkvarteret på Strandkyrkogården i Skrubba på ett område där det finns utrymme för både urnor och kistor, samt en ceremoniell plats.

Här är en länk till bilder och texter om stupan.

Till Stupan

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd finns representerat och arbetar aktivt inom flera interreligiösa nätverk i Sverige, såsom Sveriges Interreligiösa Råd, Coexist och Interreligiöst Fredsforum.

Verksamhetsberättelse

Och här är en länk till den senaste verksamhetsberättelsen.

Till verksamhetsberättelsen


Historik

Det har funnits praktiserande buddhister i Sverige sedan 1970-talet, och några enstaka personer ännu tidigare. Under 1970- och 80-talet grundades de nu största och verksamma organisationerna.

När det gäller SBS historia och tillkomst, kan vi spåra den till några möten som hölls 1992 och 1993, då grunderna för SBS drogs upp. Det första mötet hölls den 14 april 1992, då representanter från fyra buddhistiska organisationer i Stockholm träffades och diskuterade bildandet av ett buddhistiskt samarbetsorgan. De representerade organisationerna och personerna var:

Bhante Sumanaratana, Bhante Vijita och Bhante Dhammakusala (Buddhistiska Viharaföreningen)
Sante Poromaa (Stockholm Zen Center)
Pramaha Chutintaro (Thailändska Buddhistiska Föreningen)
Trudy Fredriksson (Samfundet för tibetansk buddhism, KTG).

I protokollet står det: "Det är av stort värde att relationerna mellan buddhistiska organisationer stärks. Genom samarbete har man större möjlighet att påverka publiceringen av buddhistisk litteratur, att påverka den allmänna informationen om den buddhistiska läran och buddhistisk verksamhet i Sverige. Ett råd skulle dessutom kunna fördela statliga ekonomiska resurser, som ges till religiösa rörelser, bland de buddhistiska medlemsorganisationerna."

I protokollet från mötet den 31 augusti 1992 står det: "Alla närvarande uttryckte positiva reaktioner från de organisationer de representerade på idén att bilda ett samarbetsråd. Speciellt uttrycktes vikten av att buddhismen som religion i Sverige får statligt erkännande och därmed också statligt stöd."

Det är tydligt att det centrala syftet med bildandet av SBS var att ansöka om statliga medel, men inte enbart. Även det offentliga erkännandet av buddhismen och själva samarbetet sågs som mycket viktigt.

Redan från början fanns det en varm uppskattning mellan de olika representanterna och olika projekt för samarbete växte fram gradvis. Redan innan SBS bildande hade man samarbetat runt gemensamt firande av den buddhistiska högtiden Vesak Det framgår även att man under dessa tidiga möten tog intryck av Norges buddhistiska Samarbetsråd, som redan hade organiserat sig och börjat motta statligt stöd.

Under dessa möten under 1992 och 1993 bildades alltså SBS. Sedan började arbetet för erkännande och till slut bar det den önskade frukten, i form av statligt erkännande i april 2005.


Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd
Info: SBS