Skriv ut stadgar! (pdf)

STADGAR FÖR SVERIGES BUDDHISTISKA SAMARBETSRÅD

(Antagna 1993-06-11;reviderade 2010-03-20
Senast reviderade 2016-05-08 )


1. Namn och organisatorisk status
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS) är en ideell förening. SBS är en paraplyorganisation för buddhistiska samfund verksamma i Sverige. Varje medlemssamfund har en representant och en suppleant i SBS.

2. Ändamål och uppgifter
SBS är en riksorganisation för buddhistiska samfund i Sverige och syftar till en utökad samverkan samfunden emellan. SBS är ett serviceorgan utan styrande funktion där varje medlemssamfund behåller sin särart och självständiga verksamhet.
SBS ska främja kunskap om buddhism och buddhistiskt levnadssätt. SBS ska stödja utvecklingen av buddhistisk verksamhet och verka för ökad medmänsklighet i världen.
SBS förmedlar ansökningar om statligt bidrag och fördelar erhållna medel bland medlemssamfunden.

3. Medlemskap
a) För att vara medlem i SBS krävs att samfundet har minst femtio medlemmar och har haft en formellt organiserad buddhistisk verksamhet i Sverige under minst fem år. Självständiga filialer till riksamfund, dvs. filialer med eget organisationsnummer, kan beviljas provmedlemskap efter att ha haft en formellt organiserad buddhistisk verksamhet i Sverige under minst två år. Samfundet ska i sina stadgar uttrycka en buddhistisk verksamhet som grund. Verksamheten bör således innefatta tillflykt till Buddha, Dharma och Sangha, studier av De fyra ädla sanningarna och utövande enligt Den ädla åttafaldiga vägen.
b) Församlingar som är lokala i bemärkelsen filialer till ett rikssamfund ska, om rikssamfundet redan är medlem i SBS, vara medlem i SBS genom rikssamfundet. Detta gäller inte för självständiga filialer som har eget organisationsnummer.
c) Om SBS finner att det ansökande samfundet i sin verksamhet och presentation går emot buddhismens lära och traditioner får ansökan avslås.
d) Beslut om medlemskap fattas vid SBS:s årsmöte på rekommendation från styrelsen.
e) Varje medlemssamfund utser vid sitt årsmöte en representant och en suppleant till SBS inför varje verksamhetsår. Efter respektive samfunds årsmöte ska årsmötesprotokoll, årsberättelse och revisionsberättelse inges till SBS
f) Medlemssamfundens verksamhet får inte bedrivas enbart med statliga bidrag.

4. Ansökan om statligt bidrag
Varje medlemssamfund har ansvar för sin egen sammanställning över betjänade medlemmar och övriga deltagare.
Varje samfund ska på anmodan av SBS lämna in respektive ansökningar om statsbidrag jämte de bilagor som krävs.
Uppgifterna förvaras hos SBS som ej äger rätten att sprida dessa till annan person eller organisation, med undantag för redovisning till bidragsgivande myndighet.

5. Styrelse
SBS medlemmar utser vid årsmötet en styrelse som ska bestå av en representant från vardera sex medlemssamfund, varav en representant ska väljas till ordförande.
En person får väljas till styrelsen för mer än ett år i taget.
Styrelsen sköter SBS:s löpande verksamhet. Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutför då minst tre medlemmar är närvarande. Beslut fattas med 2/3 majoritet.

6. Årsmöte
En gång per år sammankallas till ett årsmöte då samarbetsrådet träffas. Styrelsen kan, om den så önskar, sammankalla till ett extra årsmöte. Kallelse med förslag till dagordning ska utgå minst en månad före sammanträdet. Vid mötet ska föras protokoll.
Varje medlemssamfund har en röst. Årsmötet är beslutför då minst hälften av representanterna för medlemssamfunden är närvarande. Beslut fattas med 2/3 majoritet. Medlemssamfund som finner ett ärende otillräckligt förberett har rätt att begära betänketid för ytterligare beredning och förankring inom den egna organisationen.

Vid årsmötet ska följande punkter förekomma:
1. Val av ordförande vid årsmötet
2. Val av sekreterare och två justeringsmän
3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
4. Dagordningen fastställande
5. SBS verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
6. Revisorernas berättelse över SBS:s förvaltning under det senaste verksamhetsåret
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Godkännande av nya medlemssamfund
9. Anmälan av medlemssamfundens representanter och suppleanter för det kommande
verksamhetsåret
10. Inlämnande av medlemssamfundens verksamhetsberättelser
11. Val av ny styrelse
12. Val av två ledamöter till valberedning
13. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år
14. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
15. Beslut om medlemsavgift
16. Behandling av punkter som inlämnats till rådet minst sex veckor före mötet
17. Övriga frågor

7. Ekonomi
SBS har rätt att för sin verksamhet avsätta ett skäligt belopp för administrativa kostnader och resor m.m.
Räkenskaperna, liksom verksamhetsåret, löper från den 1 jan – 31 dec och underställs revisorernas granskning minst 30 dagar före årsmötet. Revisorernas berättelse tillställes SBS minst tre veckor före årsmötet.

8. Firmateckning
SBS:s firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

9. Stadgeändring
Förslag om ändring av stadgarna ska behandlas av två på varandra följande årsmöten.

10. Utträde
Ansökan om utträde ska skriftligen ställas till SBS styrelse.

11. Uteslutning
Ett medlemssamfund kan uteslutas ur SBS om samfundet motarbetar eller skadar SBS:s intressen eller bryter mot innehållet i paragraf 3. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet på styrelsens
rekommendation.

12. Upplösning                                                   
Beslut om upplösning av SBS fattas av två på varandra följande årsmöten. Minst två månader ska ha förflutit mellan det första och andra mötet.
Vid upplösning ska SBS:s egendom och tillgångar fördelas i enlighet med senast tillämpat fördelningssystem för statsbidrag.