Dai Bi Tam templet - Bjuv,Gnosjö

Dai Bi Tam templet - Bjuv/Gnosjö


Chua Dai Bi Tham templet i Bjuv har varit medlemsorganisation i SBS sedan mars 2013.


chuadaibitam.com


www.facebook.com/Chua-Dai-Bi-Tam-1-Bjuv