Uttalande från Sveriges Interreligiösa Råd för religions- och trosfriheten i samband med FN-dagen, 24 oktober 2016

Representanter från SIR

Religionsfrihet är en mänsklig rättighet och skyddar individens frihet att, oavsett ålder eller kön, välja religion eller livsåskådning. Idag är religionsfriheten inskriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen och i svensk grundlag. Därmed garanteras varje medborgare att offentligt och privat utöva sin tro, så länge det inte strider mot svensk lag.

Vi påminns ofta om att religionsfriheten kränks på många håll i världen. Men inte heller i Sverige är den självklar. Den hotas:

När vi fördömer varandra utifrån religiösa eller kulturella koder.

När vi diskriminerar människor på grund av deras tro, eller när vi bara accepterar ett enda sätt att hälsa på varandra.

När vi lyfter fram det bästa ur vår egen livsåskådning eller religiösa tradition för att jämföra det med det sämsta från den andras.

När religionsfriheten är i fara, då undermineras förutsättningar för ett demokratiskt samhälle. Det är statens och samhällets skyldighet att försvara denna rättighet — således är det också allas ansvar, oavsett tro eller övertygelse, att försvara religionsfriheten.

Sveriges interreligiösa råd står upp för olika religioner och samfund i Sverige och påminner om allas ansvar för friheten att få leva efter sin livsåskådning och religiösa praktik. Tillsammans vill vi motarbeta den rädsla och de fördomar som finns inom oss, liksom i samhället.

Religionerna kan bidra till ökad samhällsgemenskap och samhällets utveckling. Vi uppmanar både den som tror och inte tror, att visa respekt för religionsfriheten.

För Sveriges interreligiösa råd

Ute Steyer, Rabbin Judiska Församlingen Stockholm

Antje Jackelén, Ärkebiskop Svenska kyrkan

Genzabra Salwan Alkhammas, Mandeiska Sabeiska samfundet

Maynard Gerber, Kantor Judiska centralrådet

Sudhagar Ragupathy,Talesperson Hindu Forum Sweden

Anders Arborelius, Biskop Stockholms katolska stift

Ärkebiskop D. Benjamin Atas, Patriarkala ställföreträdarskapet, Syrisk ortodoxa kyrkan

Nikan Bergsmo Namdar, Svenska Bahá´í-samfundet

Trudy Fredriksson, Ordförande Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd

Nevin Kamilagaoglu, Alevitiska Riksförbundet

Jaspal Singh, Sikhiska församlingen

Lasse Svensson, Kyrkoledare Equmeniakyrkan

Haider Ibrahim, Islamiska Shia Samfunden

Mustafa Tümtürk, Sveriges Muslimska Råd

Mustafa Setkic, Bosniakiska islamiska samfundet i Sverige

Karin Wiborn, Generalsekreterare Sveriges kristna råd

Bhante Dhammaratana, Vice ordförande Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd

Du kan läsa och ladda ner uttalandet i PDF-format

- Uttalande från Sveriges Interreligiösa Råd för religions- och trosfriheten i samband med FN-dagen, 24 oktober 2016